Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute

(An Autonomous Institute of the Department of Social Justice and
Special Assistance, Government of Maharashtra)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था

(महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था)